Liña gráfica

  • Empresa (corporativa). Imaxe global e xenérica de empresa, institución, servizo concreto, produto, etc.
  • Evento. Fisonomización do evento para a súa explotación fotográfica e audiovisual. Accións efémeras ou de maior alcance temporal que resalten a implicación das entidades promotoras ou patrocinadoras e sexan quen de provocar a identificación do público presente ou mediático con ese evento.
  • Interiorismo / arquitectura. Proxectos de grafismo arquitectónico, tanto para a súa explotación publicitaria como para a creación de espazos senlleiros e de forte personalidade.
  • Sinaléctica. Fórmulas capaces de combinar a funcionalidade coa elegancia a través da expresión gráfica tanto en interiores como en espazos exteriores.
  • Papelería publictaria. Calquera necesidade en soporte papel que axude a difundir a información

 

M I R A   E X E M P L O S   D A   N O S A   G A L E R Í A :

Liñas gráficas

Centro Leste. Gráfica decorativa

Orixinais publicitarios